Praca mózgu i funkcje kognitywne: Czym są funkcje poznawcze?

Poprzedni Artykuł
Trening mentalny: Ćwiczenia mentalne dla mózgu
Następny Artykuł
Psychologia sportu: Jak sport łączy się z psychologią?
Trening Mentalny
funkcje kognitywne
Funkcje kognitywne, funkcje poznawcze

Funkcje poznawcze, zwane również procesami poznawczymi, odnoszą się do fundamentalnych zdolności umysłowych, które umożliwiają nam postrzeganie, zapamiętywanie, uczenie się, rozumowanie i podejmowanie decyzji.

 • Procesy poznawcze, takie jak uwaga, percepcja, pamięć i rozumowanie, leżą u podstaw naszej zdolności do przetwarzania i rozumienia informacji docierających z otoczenia. One pozwalają nam nadawać sens bodźcom ze świata zewnętrznego i kształtować nasze doświadczenia i wiedzę.
 • Funkcje poznawcze, w tym zdolności rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji i myślenia krytycznego, pełnią ważną funkcję w skutecznym radzeniu sobie z wyzwaniami codziennego życia, uczeniu się nowych umiejętności oraz dostosowywaniu się do zmian środowiskowych.
 • Prawidłowe funkcjonowanie procesów poznawczych, takich jak pamięć epizodyczna, pamięć semantyczna i funkcje wykonawcze, jest niezbędne dla skutecznego wykonywania zadań edukacyjnych, zawodowych i społecznych. Umożliwia nam gromadzenie wiedzy, planowanie, organizację i osiąganie celów.
 • Zaburzenia funkcji poznawczych, będące wynikiem chorób neurologicznych, urazów lub procesów starzenia, mogą prowadzić do poważnych trudności w codziennym funkcjonowaniu, utraty niezależności i obniżenia jakości życia. Dlatego utrzymanie sprawnych funkcji poznawczych ma fundamentalne znaczenie dla dobrostanu psychicznego i fizycznego.

Funkcje poznawcze odgrywają kluczową rolę w prawidłowym funkcjonowaniu ludzkiego mózgu. Obejmują one różnorodne procesy umysłowe związane z przetwarzaniem informacji, które umożliwiają nam uczenie się, myślenie, zapamiętywanie czy rozwiązywanie problemów.

W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej temu, czym dokładnie są funkcje poznawcze, jakie pełnią funkcje oraz jak można je wzmacniać i usprawniać ich działanie.

Wprowadzenie do funkcji poznawczych

Funkcje kognitywne i mózg

Funkcje poznawcze to zespół różnorodnych procesów umysłowych, które angażują się podczas wszelkich czynności wymagających użycia intelektu. Obejmują one takie zdolności jak uwaga, pamięć, percepcja, myślenie, uczenie się, wnioskowanie czy podejmowanie decyzji. Innymi słowy, funkcje poznawcze to swoiste „oprogramowanie” naszego mózgu, które pozwala przetwarzać docierające do nas informacje.

Funkcje poznawcze są ściśle powiązane z pracą neuronów i budową mózgu. Za ich realizację odpowiedzialne są różne struktury mózgowia, m.in. kora nowa, hipokamp, płaty czołowe czy móżdżek. Uszkodzenie tych struktur na skutek urazu, udaru lub choroby neurologicznej może prowadzić do zaburzeń funkcji poznawczych.

Sprawność funkcji poznawczych jest kluczowa dla efektywnego uczenia się, zapamiętywania, koncentracji, a także myślenia logicznego i abstrakcyjnego. Pozwalają one na przyswajanie nowych informacji, ich analizę, kojarzenie faktów oraz wyciąganie wniosków. Odgrywają więc zasadniczą rolę w rozwoju intelektualnym i osiąganiu celów życiowych.

Rodzaje funkcji poznawczych i ich rola

Funkcje poznawcze mózgu

Istnieje wiele różnych klasyfikacji funkcji poznawczych. Wyróżnia się zwykle takie podstawowe funkcje jak:

Pamięć

Pamięć to zdolność do kodowania, przechowywania i odtwarzania informacji. Stanowi fundament innych procesów poznawczych. Wyróżniamy kilka rodzajów pamięci, opierając się na różnych kryteriach.

Ze względu na czas przechowywania informacji:

 • Pamięć sensoryczna – przechowuje informacje zmysłowe przez bardzo krótki czas (do kilku sekund). Przykładowo, po spojrzeniu na obrazek, jego obraz w pamięci sensorycznej trwa jeszcze przez chwilę po odwróceniu wzroku.
 • Pamięć krótkotrwała (pamięć robocza) – przechowuje informacje zazwyczaj przez kilkanaście do kilkudziesięciu sekund. Jest ona niezbędna do wykonywania codziennych czynności, takich jak zapamiętanie numeru telefonu, który chcemy wybrać, czy śledzenie instrukcji podczas gotowania.
 • Pamięć długotrwała – przechowuje informacje przez długi czas, a nawet do końca życia. Obejmuje ona pamięć faktów, wydarzeń, umiejętności i nawyków.

Ze względu na sposób kodowania informacji:

 • Pamięć deklaratywna (pamięć jawna) – dotyczy informacji, które są werbalizowane i świadomie przywoływane. Obejmuje ona pamięć faktów (np. data urodzin) i wydarzeń (np. wakacje zeszłego lata).
 • Pamięć niedeklaratywna (pamięć ukryta) – dotyczy informacji, które są przetwarzane i wykorzystywane automatycznie, bez udziału świadomości. Obejmuje ona pamięć proceduralną (np. jazda na rowerze) i pamięć emocjonalną (np. odczuwanie strachu na widok węża).

Ze względu na pełnione funkcje:

 • Pamięć epizodyczna – przechowuje informacje o konkretnych wydarzeniach z naszego życia.
 • Pamięć semantyczna – przechowuje informacje o faktach, pojęciach i znaczeniu słów.
 • Pamięć prospektywna – dotyczy planowania przyszłych działań i intencji.

Procesy pamięciowe obejmują kodowanie (rejestrowanie informacji), retencję (przechowywanie) oraz wydobywanie (odtwarzanie). Zaburzenia w każdym z tych etapów mogą powodować problemy z zapamiętywaniem.

Uwaga i koncentracja

Skupienie i koncentracja uwagi warunkuje efektywność uczenia się i pracy umysłowej. Umożliwia skupienie się na ważnych bodźcach i wykluczenie rozpraszaczy. Rodzaje uwagi można kategoryzować na różne sposoby.

Względem kierunku skupienia:

 • Uwaga zewnętrzna – skierowana jest na bodźce zewnętrzne (otoczenie), takie jak dźwięki, obrazy, czy przedmioty (zmysł eksterocepcji).
 • Uwaga wewnętrzna – skierowana jest na procesy wewnętrzne, takie jak myśli, uczucia, czy wspomnienia lub doznania somatyczne (zmysł interocepcji).

Względem intencji:

 • Uwaga dowolna (wolicjonalna) – skupienie uwagi na danym bodźcu lub zadaniu, które wymaga wysiłku i świadomej kontroli oraz intencji.
 • Uwaga mimowolna (bierna) – przyciągana jest przez silne lub nowe bodźce, bez konieczności świadomego wysiłku (brak uprzedniej intencjonalności).

Względem zakresu:

 • Uwaga selektywna – skupienie się na jednym bodźcu lub zadaniu przy jednoczesnym pominięciu innych.
 • Uwaga podzielna – zdolność do skupienia się na kilku bodźcach lub zadaniach jednocześnie.

Podług czasu trwania:

 • Uwaga krótkotrwała – skupienie uwagi na danym bodźcu lub zadaniu przez krótki czas.
 • Uwaga długotrwała – utrzymanie skupienia uwagi na danym bodźcu lub zadaniu przez długi czas.

Zaburzenia koncentracji utrudniają naukę i pracę, prowadzą do rozkojarzenia. Często występują w zespole nadpobudliwości psychoruchowej ADHD.

Spostrzeganie (percepcja)

Spostrzeganie oznacza odbiór i interpretację bodźców docierających do organizmu. Obejmuje wrażenia wzrokowe, słuchowe, węchowe, dotykowe i smakowe. Spostrzeganie pozwala organizować chaos bodźców w uporządkowaną całość.

Percepcję również można kategoryzować na różne sposoby.

Względem zmysłów: percepcja słuchowa, wzrokowa, dotykowa, percepcja równowagi, etc. – tutaj szczegółowe wytłumaczenie chyba nie jest potrzebne.

Biorąc pod uwagę poziom złożoności:

 • Percepcja prosta – dotyczy odbioru pojedynczych bodźców, np. rozpoznanie koloru lub pojedynczego dźwięku (niski vs wysoki dźwięk; głośny vs cichy dźwięk).
 • Percepcja złożona – dotyczy odbioru i interpretowania złożonych wzorów, np. rozpoznawanie twarzy (aby prawidłowo zidentyfikować osobę, trzeba rozbić percepcję na poszczególne części, np. kolor oczu i włosów, szerokość szczęki, wysokość czoła, etc.) lub identyfikacja zbliżającego się do nas obiektu i jego prędkości (w ruchu, przy jednoczesnej zmianie jego położenia względem innych, otaczających go obiektów).

Ze względu na cel:

 • Percepcja przedmiotowa – dotyczy odbioru informacji o przedmiotach, np. ich kształt, wielkość, położenie.
 • Percepcja przestrzenna – dotyczy odbioru informacji o otoczeniu, np. odległości, kierunek, ruch.
 • Percepcja społeczna – dotyczy odbioru informacji o innych ludziach, np. ich emocje, intencje, osobowość.

Ze względu na modalność:

 • Percepcja unimodalna – odbiór informacji z jednego zmysłu, np. patrzenie na obrazek.
 • Percepcja multimodalna – odbiór informacji z wielu zmysłów jednocześnie, np. oglądanie filmu z dźwiękiem.

Zaburzenia spostrzegania mogą objawiać się iluzjami, omamami lub nadwrażliwością zmysłową. Wpływają one na obraz rzeczywistości i utrudniają prawidłowe funkcjonowanie.

Czynniki wpływające na funkcje poznawcze

Klarowność mentalna - czysty umysł, koncentracja, skupienie

Na sprawność funkcji poznawczych wpływa wiele różnych czynników. Można wyróżnić uwarunkowania biologiczne oraz środowiskowe.

Czynniki biologiczne

 • Geny – dziedziczne uwarunkowania budowy i funkcji mózgu. Poszczególne warianty genów mogą sprzyjać lepszym bądź gorszym zdolnościom poznawczym.
 • Neurony – liczba połączeń nerwowych w mózgu, plastyczność synaps. Im więcej połączeń, tym lepsza wydolność mózgu.
 • Neuroprzekaźniki – pośredniczą w komunikacji nerwowej. Np. dopamina odpowiada za pamięć roboczą i motywację.
 • Hormony – wpływają na metabolizm mózgu. Np. estrogeny zwiększają plastyczność synaps.

Czynniki środowiskowe

 • Odżywianie – wpływa na metabolizm i neuroprzekaźnictwo w mózgu. Niedobory składników odżywczych utrudniają pracę umysłu.
 • Aktywność fizyczna – zwiększa dopływ krwi do mózgu, stymuluje neurogenezę i poprawia funkcje poznawcze.
 • Stres – silny stres i przewlekły lęk zaburzają pracę płatów czołowych i pamięć.
 • Sen – podczas snu mózg konsoliduje wspomnienia i umiejętności. Zbyt krótki sen pogarsza funkcje poznawcze.
 • Stosowane substancje – używki jak alkohol czy niektóre narkotyki szkodzą neuronom i zaburzają przekaźnictwo nerwowe.

Poprawa funkcji poznawczych

Funkcje kognitywne: koncentracja, pamięć, inteligencja

Istnieje wiele metod, które pozwalają usprawnić i wzmocnić funkcje poznawcze mózgu. Obejmują one zarówno różnego rodzaju treningi umysłowe, jak i zmiany w stylu życia oraz odżywianiu.

Ćwiczenia i trening umysłu

 • Trening pamięci – np. zapamiętywanie słów, twarzy, obrazków. Regularne ćwiczenia poprawiają zdolności mnemoniczne.
 • Gry i zadania rozwijające koncentrację – krzyżówki, sudoku, układanki. Stymulują uwagę i plastyczność mózgu.
 • Strategie efektywnego uczenia się – mnemotechniki, powtórki, notatki. Pomagają lepiej kodować i odtwarzać informacje.
 • Medytacja – poprawia utrzymanie uwagi, relaksuje, zmniejsza negatywny wpływ stresu na mózg.

Czytaj więcej: Ćwiczenia mentalne dla mózgu


Zdrowy styl życia

 • Aktywność fizyczna – zwiększa neurogenezę i poprawia kondycję mózgu.
 • Odpowiednia dieta – np. dieta śródziemnomorska, bogata w przeciwutleniacze. Korzystne są też omega-3 i witaminy z grupy B.
 • Odpowiednia ilość snu – 7-9 godzin regularnego snu poprawia funkcje kognitywne, zwłaszcza pamięć i uwagę.
 • Unikanie używek – alkohol, narkotyki, nikotyna szkodzą mózgowi i osłabiają jego zdolności.
 • Radzenie sobie ze stresemtechniki relaksacyjne, mindfulness, aktywność fizyczna i wspomniana wcześniej medytacja pomagają ograniczyć negatywny wpływ stresu na nasz mózg i intelekt.

Czytaj więcej: Jak medytacja wpływa na mózg?


Suplementacja i farmakologia

 • Suplementy diety – np. wyciągi z żeń-szenia, preparaty ziołowe. Ich działanie nie zostało jednak dobrze potwierdzone naukowo; badania są ograniczone i często mają odmienne działanie na różne osoby.
 • Leki na receptę – stosowane w zaburzeniach neurologicznych i psychicznych. Np. leki nootropowe w chorobie Alzheimera czy leki stymulujące w ADHD. Ich zastosowanie zawsze wymaga konsultacji z lekarzem.

Zarządzanie stresem dla lepszej pracy mózgu

Przetwarzanie informacji - istotna dla mózgu funkcja poznawcza

Stres jest nieodłącznym elementem współczesnego życia. Przewlekły stres może jednak negatywnie wpływać na pracę mózgu i funkcje poznawcze. Dlatego warto nauczyć się skutecznych metod radzenia sobie ze stresem, aby zminimalizować jego szkodliwe skutki. W tej sekcji omówimy, jak stres oddziałuje na mózg, jakie są tego konsekwencje oraz w jaki sposób można zapanować nad stresem, aby zachować sprawność procesów poznawczych.

Jak stres wpływa na pracę mózgu?

Mózg reaguje na stres uruchamiając układ limbiczny oraz wydzielając hormony stresu – epinefrynę (adrenalinę), norepinefrynę i kortyzol. Przewlekły stres powoduje nadmierne pobudzenie i z czasem wyczerpanie tego układu, co zaburza pracę mózgu na wielu poziomach:

 • Pobudzenie ciała migdałowatego – nadmierne reakcje lękowe, trudności z koncentracją.
 • Osłabienie kory przedczołowej – gorsze funkcje wykonawcze, podejmowanie decyzji.
 • Zaburzenia pamięci – gorsza zdolność uczenia się i zapamiętywania.
 • Zmniejszona neuroplastyczność – słabsze połączenia nerwowe, obumieranie komórek.
 • Zaburzenia snu – sen jest potrzebny mózgowi do regeneracji i konsolidacji wspomnień.

Długotrwały stres prowadzi więc do osłabienia wielu kluczowych funkcji poznawczych i może przyspieszać procesy neurodegeneracyjne.

Jakie są konsekwencje stresu dla funkcji poznawczych?

Nadmierne napięcie i chroniczny stres przekładają się na wiele problemów z pamięcią, koncentracją, uczeniem się i zapamiętywaniem:

 • Problemy z uwagą i skupieniem – stres rozprasza i utrudnia selekcję bodźców.
 • Gorsza pamięć robocza – trudności z przetwarzaniem i łączeniem informacji.
 • Wolniejsze przyswajanie wiedzy – słabsze kodowanie i magazynowanie informacji w pamięci.
 • Dezorganizacja myślenia – chaos informacyjny, problemy z logicznym formułowaniem myśli.

Wymienione konsekwencje chronicznego stresu powodują kolejne „skutki uboczne”, które nasilają te poprzednie, co kończy się „neurodegeneracyjnym błędnym kołem”, którego objawy to:

 • Zapominanie o szczegółach
 • Słabsza koncentracja przy wysiłku umysłowym
 • Impulsywność, pochopność w działaniu i podejmowaniu decyzji
 • Trudności w uczeniu się nowych rzeczy i przyswajaniu wiedzy
 • Problemy z przypominaniem sobie szczegółów, dat, nazwisk
 • Gorsza zdolność do rozwiązywania zadań logicznych i abstrakcyjnych
 • Ograniczona zdolność do wielozadaniowości (multitasking)
 • Słabsza kontrola emocji, wybuchowość

W dłuższej perspektywie przewlekły stres może zwiększać ryzyko rozwoju chorób neurodegeneracyjnych jak choroba Alzheimera czy demencja. Wpływa on bowiem niekorzystnie na strukturę i funkcje mózgu.

Jak sobie radzić ze stresem?

Aby zminimalizować negatywne skutki stresu, warto nauczyć się skutecznych technik radzenia sobie z napięciem psychicznym:

 • Ćwiczenia uważności – medytacja, mindfulness pomagają odzyskać kontrolę nad stresem.
 • Aktywność fizyczna – obniża poziom kortyzolu i poprawia samopoczucie.
 • Techniki relaksacyjne – masaże, odprężające kąpiele, słuchanie muzyki.
 • Odpowiednia dieta – unikanie używek, włączenie produktów bogatych w magnez i witaminę C.
 • Higiena snu – zapewnienie organizmowi 7-9 godzin regenerującego snu.
 • Więcej śmiechu – śmiech obniża poziom stresu i poprawia funkcje mózgu.
 • Pozytywne nastawienie – ćwiczenie optymizmu i wdzięczności oraz programowanie podświadomości na pozytywy.
 • Rozwijanie pasji – zaangażowanie w działania, które sprawiają przyjemność i satysfakcję.

Czytaj więcej: Jak radzić sobie ze stresem?


Przewlekły stres poważnie odbija się na funkcjach poznawczych mózgu. Prowadzi do problemów z pamięcią, uwagą, myśleniem i uczeniem się. Dlatego tak istotne jest zarządzanie stresem poprzez odpowiednie techniki relaksacyjne, aktywność fizyczną, higienę snu i zdrowy tryb życia. Pozwoli to zachować sprawność umysłu i zapobiec negatywnym skutkom długotrwałego stresu.

Podsumowanie

Zadbaj o sprawność swojego mózgu i funkcje poznawcze

Funkcje kognitywne mózgu to zespół procesów umysłowych odpowiedzialnych za pozyskiwanie wiedzy i jej wykorzystanie w działaniu. Obejmują one m.in. percepcję, uwagę, pamięć, myślenie, rozumowanie, podejmowanie decyzji, a także posługiwanie się językiem.

Funkcje poznawcze są kluczowe dla sprawnego i efektywnego działania naszego umysłu. Obejmują one takie procesy jak uwaga, pamięć, myślenie, czy spostrzegawczość. Na ich sprawność wpływają zarówno czynniki biologiczne, jak i środowiskowe. Dbałość o aktywny i zdrowy tryb życia, trening mózgu oraz odpowiednia dieta mogą pomóc usprawnić funkcje poznawcze. Warto zadbać o nie, aby zachować pełnię możliwości intelektualnych przez całe życie.


Jeśli chcesz zwiększyć sprawność swojego mózgu, ale nie wiesz od czego zacząć – może Ci w tym pomóc trener mentalny.


Zdolności poznawcze: Pytania i odpowiedzi

Jakie są główne funkcje poznawcze mózgu?

Do głównych funkcji poznawczych zaliczamy procesy takie jak uwaga, spostrzeganie, pamięć, myślenie, mowa, uczenie się oraz podejmowanie decyzji. Odpowiadają one za przetwarzanie informacji.

Jaki związek mają ze sobą uwaga i pamięć?

Uwaga warunkuje zapamiętywanie. Im lepsza jest koncentracja na danych informacjach, tym łatwiej je zakodować w pamięci i przypomnieć sobie w przyszłości.

Jak stres wpływa na zapamiętywanie?

Przewlekły stres powoduje wzrost poziomu hormonów stresu, które zaburzają procesy pamięciowe w hipokampie. Utrudnia to przyswajanie nowych informacji.

W jaki sposób można poprawić koncentrację uwagi?

Poprawić koncentrację można poprzez trening uważności, eliminację rozpraszaczy, ruch i ćwiczenia fizyczne, a także stosowanie zdrowej diety bogatej w składniki wpływające korzystnie na mózg.

Jakie ćwiczenia poprawiają pamięć?

Ćwiczenia pamięci jak uczenie się na pamięć wierszy i słówek, odtwarzanie z pamięci obrazów czy cyfr korzystnie wpływają na zdolność zapamiętywania i przypominania informacji.

Jaki sport najlepiej wpływa na mózg?

Idealnymi sportami dla mózgu są treningi aerobowe jak bieganie, pływanie, jazda na rowerze w połączeniu z wysiłkiem o wysokiej aktywności. Jedne zwiększają dopływ krwi i tlenu do mózgu, a drugie rozwijają procesy myślowe i podejmowanie decyzji.

Jakie składniki diety wspierają mózg?

Mózg wspierają przede wszystkim kwasy omega-3 z ryb, orzechy, nasiona, warzywa i owoce bogate w witaminy z grupy B i antyoksydanty oraz produkty z wysoką zawartością żelaza.

Jak często warto robić sobie przerwy w pracy umysłowej?

Aby zregenerować swój mózg i pozostać skoncentrowanym warto co około 45-90 minut pracy umysłowej zrobić przerwę na odpoczynek, relaks lub zmianę aktywności.

Jak długo powinien trwać zdrowy sen, aby wesprzeć funkcje poznawcze?

Dla utrzymania pełnej sprawności funkcji poznawczych zalecane jest 7-9 godzin regularnego, nieprzerwanego snu w ciągu nocy.

W jaki sposób można stymulować powstawanie nowych połączeń nerwowych w mózgu?

Aktywność fizyczna, uczenie się nowych umiejętności, interakcja społeczna oraz dieta bogata w antyoksydanty stymuluje neurogenezę i powstawanie nowych połączeń w mózgu.

Jakie znaczenie ma neuroplastyczność mózgu?

Neuroplastyczność, czyli zdolność mózgu do tworzenia nowych połączeń neuronalnych ma kluczowe znaczenie dla uczenia się, zapamiętywania i kompensowania deficytów poznawczych.

Które czynniki zaburzają tworzenie nowych połączeń nerwowych?

Czynnikami hamującymi neurogenezę są przewlekły stres, niedobory snu, dieta uboga w antyoksydanty, mała aktywność intelektualna oraz nadużywanie alkoholu.

W jaki sposób sen wpływa na powstawanie nowych połączeń nerwowych?

Podczas snu w mózgu zachodzą intensywne procesy konsolidacji wspomnień i wzmacniania synaps, dzięki czemu tworzą się nowe ścieżki neuronalne.

Jak długo trwa proces tworzenia nowego połączenia nerwowego w mózgu?

Powszechnie uważa się, że proces tworzenia nowego połączenia nerwowego w mózgu zajmuje ok. 10,000 powtórzeń, co przekłada się na ok. 3 miesiące praktykowania danej umiejętności.

Udostępnij post

Poprzedni Artykuł
Trening mentalny: Ćwiczenia mentalne dla mózgu
Następny Artykuł
Psychologia sportu: Jak sport łączy się z psychologią?

Zarezerwuj konsultację

Nowości