High performance coach: Kim jest, co robi, jak i komu pomaga?

Poprzedni Artykuł
High performance coaching: Co to jest, dla kogo, zalety
Następny Artykuł
Wysoka produktywność: Jak zwiększyć produktywność?
Trening Mentalny
performance
High Performance Coach - Poważny Biznesman

High performance coach to mentor i trener pomagający klientom zwiększać wydajność i osiągać cele poprzez doradztwo, coaching, mentoring, konsultacje i szkolenia. W artykule przyjrzymy się bliżej roli high performance coacha, omówimy typy coachów, ich cechy, metody pracy, rodzaje wsparcia dla klientów oraz korzyści ze współpracy z high performance coachem.

Zapnij pasy, ruszamy na przejażdżkę po świecie high performance coachingu!

Rola high performance coacha jako mentora i trenera wydajności

High performance coach pełni rolę mentora i trenera, który pomaga klientom zwiększać osobistą i zawodową wydajność. Jego zadaniem jest wspieranie klientów w wytyczaniu i realizacji celów rozwojowych i osiąganiu maksymalnej wydajności. Rolą high performance coacha jest m.in. diagnoza potrzeb i wyzwań klienta, dobór odpowiednich metod pracy, motywowanie do rozwoju, stałe monitorowanie postępów i wsparcie w sferze mentalnej.

Główne obszary wsparcia high performance coacha:

 • Wytyczanie celów rozwojowych
 • Planowanie i organizacja czasu pracy
 • Rozwój kompetencji i umiejętności
 • Budowanie motywacji i samodyscypliny
 • Radzenie sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym
 • Rozwiązywanie bieżących problemów i wyzwań
 • Monitorowanie postępów i ewaluacja działań

High performance coach koncentruje się zarówno na aspektach zawodowych jak i osobistych, aby zapewnić klientom całościowe wsparcie. Jego praca polega na stałym motywowaniu do rozwoju i optymalizacji funkcjonowania w różnych sferach życia.

Typy high performance coachów: biznesowi, sportowi i life coach

Wyróżniamy trzy główne typy high performance coachów:

 1. High performance coach biznesowy – pracuje z osobami na stanowiskach managerskich i specjalistycznych w firmach, pomaga im zwiększać wydajność, rozwijać kompetencje przywódcze i osiągać cele biznesowe.
 2. High performance coach sportowy – współpracuje z zawodnikami i trenerami różnych dyscyplin sportowych, koncentruje się na motywacji, wytyczaniu celów, radzeniu sobie ze stresem i planowaniu treningów.
 3. Life coach (coach osobisty) – pracuje z szerokim spektrum klientów indywidualnych, pomaga im zwiększać jakość życia, rozwijać siłę psychiczną, realizować marzenia i aspiracje osobiste.
Typ coachaGłówny obszar pracyPrzykładowi klienci
BiznesowyFirmy i korporacjePrzedsiębiorcy, dyrektorzy, managerowie
SportowyKluby i związki sportoweZawodnicy i trenerzy sportu
Life performance coachIndywidualne osobySpecjaliści, influencerzy, osoby ambitne
Typy high performance coachów

Niezależnie od specjalizacji, każdy high performance coach stosuje podobne metody pracy, różnice dotyczą obszaru i celów działań podejmowanych z klientami.

Cechy dobrego high performance coacha

Synapsa w móżgu - wysoka wydajność mentalna

Kluczowe cechy dobrego high performance coacha to:

 • Szeroka wiedza z zakresu rozwoju osobistego, wydajności, psychologii itp.
 • Umiejętności coachingowe i mentorskie
 • Doświadczenie w pracy indywidualnej z klientami
 • Wysoko rozwinięte kompetencje miękkie (komunikatywność, empatia, cierpliwość)
 • Znajomość konkretnych branż/środowisk (w przypadku coachów specjalistycznych)
 • Wysoka inteligencja emocjonalna i społeczna
 • Autentyczna chęć i motywacja do pomagania ludziom w rozwoju
 • Elastyczność, kreatywność, otwartość na potrzeby klientów
 • Wzorowa samodyscyplina i bardzo dobra organizacja pracy

Dobry high performance powinien cechować się mocną etyką zawodową – działać w najlepszym interesie klienta, budować partnerskie relacje oparte na zaufaniu, zapewniać pełną dyskrecję. Ważna jest także ciągła praca nad sobą i samodoskonalenie w zakresie wiedzy merytorycznej oraz umiejętności coachingowych.

Metody pracy high performance coacha z klientami

High performance coach wykorzystuje szeroki wachlarz metod w pracy indywidualnej z klientami:

 • Diagnoza potrzeb klienta i wywiad wprowadzający
 • Ustalanie celów i ich regularny monitoring
 • Coaching motywacyjny – praca z systemem przekonań i motywacją klienta
 • Trening umiejętności – praktyczne ćwiczenia wzmacniające konkretne sprawności
 • Sesje strategiczne – wspieranie w planowaniu, rozwiązywaniu problemów, podejmowaniu decyzji
 • Radzenie sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym – odpowiednie techniki redukcji stresu
 • Mentoring – dzielenie się doświadczeniem i praktycznymi poradami przez coacha
 • Budowanie nawyków wysokiej skuteczności i samodyscypliny – realne narzędzia dla klienta do wdrażania zmian
 • Dostarczanie obiektywnej informacji zwrotnej i wprowadzanie korekt
 • Warsztaty i webinaria grupowe (uzupełniająco do coachingu)

Doradztwo strategiczne high performance coacha

Strategiczne doradztwo stanowi ważną część pracy high performance coacha. Polega ono na wspieraniu klientów w analizie bieżącej sytuacji, identyfikacji wyzwań oraz tworzeniu konkretnych strategii i planów działania.

W ramach doradztwa strategicznego high performance coach pomaga klientom m.in.:

 • Zdefiniować lub zweryfikować misję zawodową/osobistą
 • Postawić cele zgodne z tą misją i określić mierzalne KPI (Key Performance Indicators)
 • Stworzyć strategie i konkretne plany ich realizacji wraz z rozpisaniem zadań i deadline’ami
 • Zoptymalizować funkcjonowanie poprzez eliminację marnotrawstwa czasu i realokację zasobów na priorytety
 • Usprawnić przebieg konkretnych procesów, np. planowania, komunikacji, podejmowania decyzji, budowania zespołu
 • Wybrać i wdrożyć konkretne narzędzia i metody podnoszenia wydajności (Agile, GTD, BHAG, itp.)
 • Wyjść poza utarte schematy myślenia, zyskać świeżą perspektywę na wyzwania i możliwości

Szkolenia i warsztaty prowadzone przez high performance coachów

W uzupełnieniu do indywidualnego coachingu, wielu high performance coachów prowadzi także szkolenia i warsztaty grupowe. Są one okazją do przekazania wiedzy, pogłębienia umiejętności i interakcji w grupie dla większej liczby klientów.

Przykładowe tematy szkoleń i warsztatów prowadzonych przez high performance coachów:

 • Wytyczanie celów i tworzenie strategii ich realizacji
 • Zarządzanie czasem i priorytetyzacja z pomocą konkretnych narzędzi
 • Skuteczna komunikacja i budowanie relacji w biznesie
 • Wystąpienia publiczne – trening pewności siebie i charyzmy
 • Obiektywne mierzenie wydajności i optymalizacja KPI
 • Inteligencja emocjonalna w praktyce – poznaj i kształtuj swoje EQ
 • Budowanie motywacji i dobrej kondycji psychicznej
 • Radzenie sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym

Zakres tematyczny jest bardzo szeroki i zależy od specjalizacji danego high performance coacha. Najlepsi z nich w swojej ofercie łączą zarówno indywidualny coaching jak i grupowe warsztaty i szkolenia.

Coaching jako metoda pracy high performance coachów

Wysoce technologiczne miasto biznesu

Najważniejszą metodą pracy większości high performance coachów jest… coaching (kto by się spodziewał, huh?). Polega on na indywidualnej pracy z klientem w formie cyklicznych sesji, w trakcie których coach zadaje wnikliwe pytania, motywuje do pogłębionej refleksji i wspiera w poszukiwaniu rozwiązań.

W ramach coachingu high performance coach może m.in.:

 • Pracować nad motywacją klienta i pomóc mu określić jego prawdziwe cele i wartości
 • Stymulować rozwój świadomości własnych zachowań, przekonań, mechanizmów działania klienta
 • Wskazywać obszary do rozwoju, szanse i zagrożenia związane z celem klienta
 • Uczyć praktycznych umiejętności, modelując konkretne sytuacje lub zachowania
 • Inspirować do wyjścia ze strefy komfortu i podejmowania wyzwań rozwojowych
 • Udzielać obiektywnej informacji zwrotnej, konfrontować i prowokować do refleksji
 • Wzmacniać wiarę klienta we własne możliwości i budować pewność siebie

Coach nie podaje gotowych rozwiązań, lecz zadaje trafne pytania i moderuje proces uczenia się oraz rozwoju klienta. Stosuje różne techniki coachingowe, dobierając je indywidualnie do potrzeb i stylu pracy z danym klientem.

Wspieranie rozwoju umiejętności przez high performance coachów

Istotnym elementem pracy high performance coachów jest rozwój konkretnych umiejętności klientów. Oprócz pracy nad mentalnością i motywacją, klienci oczekują także praktycznych, dających się zastosować już następnego dnia narzędzi i technik podnoszących ich wydajność.

Przykładowe umiejętności rozwijane w trakcie pracy z high performance coachem:

 • Skuteczne wytyczanie celów i tworzenie strategii ich realizacji
 • Priorytetyzowanie i organizacja czasu (z pomocą konkretnych narzędzi)
 • Rozwijanie kompetencji przywódczych
 • Trening wystąpień publicznych i prezentacji
 • Prowadzenie trudnych rozmów i asertywność w relacjach
 • Sztuka podejmowania trafnych decyzji (z użyciem konkretnych technik)
 • Rozwiązywanie konfliktów i mediacje
 • Delegowanie zadań i efektywne zarządzania ludźmi
 • Rozwijanie kreatywności i poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań
 • Walka z prokrastynacją i skutecznie układanie harmonogramu

Dobór umiejętności, nad którymi należy pracować zależy od celów i wyzwań konkretnego klienta. Każdy obszar można rozwijać poprzez ćwiczenia, modelowanie, informację zwrotną i wsparcie ze strony coacha.

Optymalizacja wydajności z pomocą high performance coacha

Kluczowym celem pracy z high performance coachem jest optymalizacja indywidualnej wydajności klientów i maksymalizacja ich osiągnięć. Oprócz wytyczenia właściwych celów coach pomaga także zoptymalizować konkretne procesy, nawyki i sposoby pracy, aby zmaksymalizować efekty przy możliwie najmniejszym nakładzie czasu i energii.

W ramach optymalizacji wydajności high performance coach może pomóc m.in. w obszarach:

 • Eliminacja pożeraczy czasu i głównych rozpraszaczy
 • Usprawnienie przepływu informacji i podejmowania decyzji
 • Optymalizacja spotkań i narad – agendy, przygotowania
 • Wdrożenie metod pracy podnoszących efektywność
 • Automatyzacja i delegowanie powtarzalnych zadań (np. dzięki macierzy Eisenhowera)
 • Usprawnienie komunikacji w zespole i konstruktywne rozwiązywanie konfliktów
 • Lepsze zarządzanie energią – rozplanowanie wysiłku, przerw, regeneracji
 • Praca nad ergonomią przestrzeni i stanowiska pracy
 • Dobór i praktyczne zastosowanie narzędzi wspierających (oprogramowanie)

Poprzez analizę obecnych schematów działania, eliminację marnotrawstwa i lepszą alokację zasobów high performance coach może znacząco zwiększyć efektywność klienta.

Wsparcie high performance coachów dla samorozwoju i samodoskonalenia

Praca high performance coacha koncentruje się nie tylko na osiąganiu zewnętrznych celów i sukcesów. Równie istotne jest wsparcie klientów w ich samorozwoju i samodoskonaleniu – byciu najlepszą wersją siebie. Dlatego w procesie coachingowym duży nacisk kładzie się na rozwój świadomości, pracę nad ograniczającymi przekonaniami i schematami myślenia oraz kształtowanie pozytywnych nawyków na co dzień.

W obszarze samorozwoju high performance coach może wspierać klientów w:

 • Poszerzaniu perspektywy i redefiniowaniu mentalnych modeli rzeczywistości
 • Pokonywaniu wewnętrznych barier, lęków i szkodliwych przyzwyczajeń
 • Rozwijaniu świadomości siebie, swoich mocnych i słabych stron
 • Kształtowaniu pozytywnego myślenia, wdzięczności i optymizmu
 • Budowaniu wewnętrznej siły i wiary we własne możliwości
 • Rozwijaniu kluczowych kompetencji miękkich np. empatii, komunikatywności
 • Dbaniu o zdrowie psychiczną i wydajność sfery mentalnej
 • Kształtowaniu dobrych nawyków dbania o siebie z uwzględnieniem work-life balance

Skupienie się na własnym rozwoju i doskonaleniu sprawia, że efekty pracy z high performance coachem są głębsze i bardziej trwałe. To inwestycja, która procentuje na lata.

Typowy przebieg współpracy z high performance coachem

Neurony w mózgu komunikują się ze sobą

Współpraca z high performance coachem przebiega zwykle według następującego schematu:

 1. Analiza potrzeb i wywiad wstępny – zdefiniowanie obszarów do pracy, celów klienta, zbadanie kontekstu zawodowego i osobistego.
 2. Cykl regularnych sesji coachingowych – realizowany zwykle w formie comiesięcznych spotkań 1 na 1. W trakcie sesji coach pracuje metodą pytań, słuchania, informacji zwrotnej; wspiera klienta w poszukiwaniu rozwiązań, motywuje do działania i rozwoju.
 3. Praca klienta nad sobą (między sesjami) – wdrażanie ustaleń, testowanie nowych zachowań, samorozwój zgodnie z zaleceniami coacha.
 4. Monitoring i ewaluacja postępów – mierzenie efektów na podstawie wcześniej zdefiniowanych KPI; dyskusja i korekta kursu jeśli potrzeba.
 5. Mentoring i doradztwo – coach dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem aby inspirować i doradzać klientowi.
 6. Szkolenia i warsztaty – coaching idealnie uzupełniają warsztaty grupowe poszerzające kompetencje klienta.

W zależności od potrzeb proces może być krótszy (np. 3 miesiące) lub dłuższy (np. 12 miesięcy). Kluczowe jest partnerstwo z coachem i zaangażowanie w samorozwój po stronie klienta.

Korzyści ze współpracy z high performance coachem

Główne korzyści ze współpracy z high performance coachem:

 • Wzrost osobistej wydajności i efektywności działania
 • Szybsza realizacja celów zawodowych i biznesowych
 • Rozwój cennych kompetencji i umiejętności praktycznych
 • Lepsze zarządzanie czasem i ustalanie priorytetów
 • Wzrost pewności siebie i wiary we własne możliwości
 • Poprawa zdrowia psychicznego i odporności na stres
 • Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym
 • Świadomość mocnych i słabych stron oraz obszarów rozwojowych
 • Obiektywna informacja zwrotna od kompetentnego partnera zewnętrznego
 • Wsparcie na poziomie mentalnym, emocjonalnym i praktycznym know-how

Dodatkowym benefitem jest fakt, że efekty coaching jest trwalsze i głębsze niż szkolenia czy samorozwój bez wsparcia. Warto zainwestować w high performance coacha, aby zyskać cennego mentora na życiowej drodze.

Dla kogo przeznaczona jest praca z high performance coachem

Typowymi klientami high performance coachów są:

 • Kadra managerska (CEO, dyrektorzy, managerowie) – chcą rozwijać kompetencje przywódcze i zwiększać swoją produktywność
 • Przedsiębiorcy i właściciele firm – dążą do rozwoju swoich firm
 • Traderzy i inwestorzy – chcą nauczyć się podejmować rozsądne decyzje i skutecznie zarządzać finansami
 • Specjaliści i liderzy zespołów – chcą lepiej radzić sobie ze stresem i priorytetami
 • Sportowcy i trenerzy – pragną maksymalizować swoje wyniki
 • Osoby rozwijające swoją karierę – dla przyspieszenia awansu
 • Seniorzy i liderzy biznesu – w celu utrzymania produktywności i równowagi życiowej

W zasadzie każdy, kto chce zwiększyć swoją wydajność, rozwijać kompetencje i szybciej osiągać zamierzone cele może odnieść korzyści ze współpracy z high performance coachem.

Budowanie motywacji i inspiracji przez high performance coachów

Istotnym elementem pracy high performance coacha, obok konkretnych technik i narzędzi, jest umiejętność motywowania i inspirowania klientów do rozwoju. Praca nad motywacją i mindsetem jest kluczowa, ponieważ od nich zależy konsekwencja w realizacji celów i dążenie do doskonałości.

W zakresie motywowania i inspiracji high performance coach może:

 • Pomóc odkryć prawdziwe cele życiowe i wartości ważne dla klienta
 • Pokazać szerszą, bardziej inspirującą perspektywę i możliwości
 • Rozpalić wewnętrzny zapał i dążenie do bycia najlepszą wersją siebie
 • Poszerzać strefę komfortu i zachęcać do podejmowania wyzwań
 • Uczyć technik podnoszenia pewności siebie i wiary w sukces
 • Zaszczepiać nawyk pozytywnego myślenia i optymizmu
 • Inspirować osobistym przykładem i historią swojego rozwoju
 • Pokazywać motywujące przykłady innych, którzy osiągnęli sukces
 • Stosować unikalne ćwiczenia mentalne, które zmieniają podejście klienta
 • Chwalić i doceniać nawet najdrobniejsze postępy i sukcesy

Studia przypadków pracy high performance coachów

High performance coaching w różnych dziedzinach biznesu - Biurowce

Poniższe, przykładowe case studies pomagają zrozumieć pracę high performance coacha w określonych przypadkach i jasno zobrazować korzyści oraz metody ze współpracy z takim instruktorem.

Studium przypadku 1: Manager działu sprzedaży w korporacji

Wyzwanie: Przeciążenie pracą (60h/tydz.), stres, napięte relacje w zespole, brak czasu na priorytety rozwojowe

Rozwiązanie: Opracowanie systemu organizacji czasu, trening zarządzania czasem, coaching z motywacji i asertywnej komunikacji, wsparcie mentorskie w zakresie budowania autorytetu i przywództwa, zastosowanie treningu autogennego Schultza w celu redukcji stresu.

Efekt: Awans w ciągu roku, lepsza atmosfera i wyniki sprzedaży w zespole, godzenie życia zawodowego z osobistym.

Studium przypadku 2: Założyciel startupu technologicznego

Wyzwanie: Przytłoczenie mnogością obowiązków, chaos informacyjny, napięcia w relacjach biznesowych, poczucie utraty kontroli nad własną firmą.

Rozwiązanie: Wdrożenie systemów produktywności – GTD i Scrum, budżetowanie czasu na obszary priorytetowe, optymalizacja przepływu informacji w firmie, coaching asertywności i wystąpień publicznych.

Efekt: Firma „w rękach” założyciela, poprawa organizacji pracy i komunikacji, lepsze relacje biznesowe, redukcja poziomu stresu.

Studium przypadku 3: Zawodowy piłkarz

Wyzwanie: Kontuzja wykluczająca z gry na pół roku, spadek motywacji i wiary w powrót do formy, obawa o przyszłość kariery.

Rozwiązanie: Sesje coachingowe pomagające zmienić perspektywę na kontuzję, skupienie się na celach rozwojowych, oczyszczenie umysłu z negatywnych emocji, praca nad motywacją i dyscypliną treningową. Wsparcie mentorskie w zakresie radzenia sobie z trudnościami psychicznymi okresu rehabilitacji. Doradztwo w zakresie piłkarskiego treningu mentalnego i wizualizacji powrotu do gry po kontuzji.

Efekt: Sukcesywny powrót do treningów piłkarskich, a następnie uczestnictwa w meczach. Odbudowana wiara we własne możliwości i motywacja do dalszego rozwoju kariery sportowej.

Studium przypadku 4: Trener trójboju siłowego

Wyzwanie: Praca po 10h dziennie bez wyraźnych efektów finansowych, zniechęcenie, brak work-life balance, kompleksy, konflikty z innymi trenerami.

Rozwiązanie: Opracowanie strategii rozwoju osobistej marki intruktora powerliftingu, budżetowanie czasu na priorytetowe obszary: treningi, content online, relacje z klientami. Wprowadzenie systemów zwiększających wydajność (GTD, Kanban). Warsztaty z komunikacji i rozwiązywania konfliktów w zespole.

Efekt: Godzenie intensywnej pracy z życiem prywatnym. Poprawa atmosfery i współpracy z innymi trenerami. Silna marka personalna przekładająca się na większą liczbę klientów i satysfakcję finansową.

Jak zostać high performance coachem?

Kolorowy model mózg 3d, reprezentujący wysoką wydajność mentalną

Aby zostać high performance coachem potrzebne jest spełnienie kilku kluczowych warunków:

 1. Ukierunkowanie na pomaganie ludziom – autentyczna chęć wspierania innych jest niezbędna w tej profesji
 2. Kwalifikacje i doświadczenie – szkoły z zarządzania lub certyfikaty coachingowe, doświadczenie w pracy z klientami
 3. Rozwinięte kompetencje miękkie – m.in. empatia, komunikatywność, cierpliwość
 4. Praktyka w roli coacha – najlepiej pod okiem doświadczonego supervisora
 5. Referencje od zadowolonych klientów – jako dowód na skuteczność metod coacha
 6. Wiedza biznesowa i życiowa – zdobycie doświadczenia zawodowego poza coachingiem
 7. Ciągły rozwój i doskonalenie warsztaty – najlepsi coachowie cały czas się uczą i rozwijają

Dodatkowo przydatne są takie cechy jak wysoka inteligencja emocjonalna, intelektualna ciekawość świata i ludzi oraz nienaganne zdolności przywódcze.

Przyszłość zawodu high performance coacha

W związku z rosnącym tempem życia, dynamiką karier zawodowych i coraz większą presją na maksymalizację osiągnięć, popyt na usługi high performance coachów będzie rósł. Już dziś coaching uznawany jest za jeden z najszybciej rozwijających się zawodów na świecie.

Prognozuje się, że w przyszłości high performance coachowie będą:

 • Jeszcze bardziej poszukiwanymi ekspertami w zakresie business i life coachingu
 • Pełnili role doradcze w zarządach firm i na szczeblu dyrektorskim
 • Świadczyli usługi online na masową skalę dzięki platformom internetowym
 • Specjalizowali się w wąskich, niszowych obszarach (np. coaching zdrowotny lub coaching sportowy)
 • Stosowali transgresyjne metody pracy, łączące techniki coachingowe z nowymi technologiami i podejściami
 • Prowadzili zaawansowane metody pracy nad sferą mentalną przy użyciu VR i bio-feedback
 • Stawali się mentorami nie tylko w obszarze biznesu, ale także rozwoju osobistego i duchowego
 • Ściślej łączyli coaching ze światem nauki – psychologią, neurobiologią, fizjologią wysiłku

Rosnące zapotrzebowanie na coachingu sprawia, że jest to obiecujący kierunek rozwoju zawodowego dla osób, które pragną realizować się w zawodzie opartym na głębokich relacjach interpersonalnych i wzajemnym zaufaniu. Jeśli posiadasz odpowiednie kompetencje by pomagać innym ludziom w osobistym rozwoju, high performance coaching może być strzałem w dziesiątkę.

Podsumowanie: High performance coach pomaga klientom zwiększać wydajność i osiągać cele

2 pewnych siebie high performance coachów stoi przed biurowcem

High performance coach to mentor i trener pomagający klientom zwiększać osobistą i zawodową wydajność. Jego rolą jest wspieranie w wytyczaniu celów, planowaniu działań, rozwijaniu umiejętności i pokonywaniu wewnętrznych barier. High performance coach stosuje szeroki wachlarz sprawdzonych metod, w tym indywidualny coaching, mentoring, szkolenia i warsztaty.

Korzyści ze współpracy z high performance coachem może odnieść szerokie grono klientów – managerowie, przedsiębiorcy, sportowcy i wszyscy, którzy chcą produktywnie realizować się w życiu zawodowym i prywatnym. Rosnące zapotrzebowanie sprawia, że jest to obiecujący kierunek rozwoju dla osób posiadających predyspozycje do zawodu coacha.


Jeśli interesuję Cię współpraca z high performance coachem, skontaktuj się ze mną – pomogę Ci zwiększyć Twoją wydajność, zmaksymalizować produktywność i osiągnąć sukces w życiu, sporcie oraz biznesie dzięki pracy nad sferą mentalną.


Z kim pracują trenerzy high performance?

Trenerzy high performance pracują z ludźmi aktywnymi zawodowo, którzy chcą zwiększyć swoją wydajność oraz efektywność w życiu, sporcie lub biznesie. Zazwyczaj są to zawodowi atleci, influencerzy, managerowie, dyrektorzy, instruktorzy i osoby na wysokich stanowiskach.

W czym pomaga high performance coach?

High performance coach pomaga osiągać lepsze wyniki w życiu, sporcie i biznesie poprzez optymalizację czasu pracy, strategie zwiększania produktywności i holistyczny coaching, który uwzględnia sferę mentalną (medytacja, trening mentalny, mind hacking) i fizyczną (żywienie, suplementacja, aktywność fizyczna).

Jak wygląda współpraca z high performance coachem?

Praca z high performance coachem bazuje na regularnych konsultacjach, analizie strategii, wdrażaniu nawyków high performance i dbaniu o wszystkie elementy układanki, uwzględniając zdrowie psychiczne i fizyczne oraz życie osobiste i zawodowe klienta.

Jakie narzędzia stosuje high performance coach?

Trenerzy high performance stosują techniki treningu mentalnego i mind hackingu, interwencje żywieniowe, pomoc w zmianie trybu życia na zdrowszy oraz strategie zwiększania wydajności i produktywności w pracy, by pomóc swoim klientom osiągnąć sukces.

Co to znaczy „być high performance”?

„Być osobą high performance” to znaczy pracować mądrze, a nie ciężko i optymalizować swój harmonogram, sposób pracy oraz prowadzenia się tak, aby być skutecznym i wydajnym w wybranej sferze życia (życie prywatne, sport, biznes, praca, etc.).

Jak zostać osobą high performance?

Aby zostać osobą high performance, zatrudnia się doświadczonego trenera high performance, który analizuje każdą sferę życia klienta i pomaga wdrożyć odpowiednie strategie, mające na celu poprawę zdrowia, samopoczucia, funkcji kognitywnych, wydajności i skuteczności.

Udostępnij post

Poprzedni Artykuł
High performance coaching: Co to jest, dla kogo, zalety
Następny Artykuł
Wysoka produktywność: Jak zwiększyć produktywność?

Zarezerwuj konsultację

Nowości