High performance coaching w sportach siłowych

Poprzedni Artykuł
High performance coaching w sporcie: Popraw wyniki sportowe!
Następny Artykuł
High performance coaching w biznesie
Trening Mentalny
performancesport
Umięśniony strongman pokazuje bicepsy

High performance coaching to forma coachingu sportowego nastawiona na maksymalizację osiągów i potencjału zawodników uprawiających sporty siłowe takie jak strongman, trójbój siłowy czy armwrestling i podobne. W niniejszym artykule odpowiemy na pytanie, jak zastosować metody high performance coachingu w pracy z zawodnikami dyscyplin siłowych oraz jak pomóc im osiągać założone cele treningowe i sukcesy sportowe.

Czym jest high performance coaching i jakie cele sobie stawia?

High performance coaching koncentruje się na wydobyciu maksymalnego potencjału z zawodnika, zarówno pod względem fizycznym, technicznym jak i mentalnym. Jego głównym celem jest przygotowanie sportowca do osiągania najwyższych wyników sportowych w jego dyscyplinie.

Aby to osiągnąć, high performance coach stawia sobie szereg celów cząstkowych w pracy z zawodnikiem:

 • Rozwijanie jego siły, masy i wytrzymałości mięśniowej
 • Udoskonalanie techniki wykonywania ćwiczeń i przenoszenia ciężarów
 • Poprawa koordynacji ruchowej i zdolności motorycznych
 • Wzmacnianie cech wolicjonalnych – motywacji, samodyscypliny, konsekwencji w działaniu
 • Rozwijanie koncentracji, uwagi, zdolności panowania nad stresem
 • Pokonywanie słabości i barier mentalnych hamujących rozwój

Aby zrealizować te cele, high performance coach wykorzystuje różnorodne, sprawdzone techniki i metody pracy z zawodnikiem.

Kompetencje i umiejętności high performance coacha

Aby skutecznie realizować założone cele szkoleniowe, high performance coach musi posiadać szerokie kompetencje i umiejętności, zarówno ściśle trenerskie, jak i interpersonalne.

Do najważniejszych z nich należą:

 • Wiedza z zakresu planowania procesu szkolenia sportowca – cele, etapy, cykle treningowe
 • Umiejętność doboru odpowiednich środków i metod treningowych
 • Wiedza na temat rozwoju cech motorycznych i techniki ruchu
 • Kompetencje z zakresu motywowania i budowania zaangażowania zawodnika
 • Umiejętności interpersonalne – budowanie relacji zaufania, komunikacja
 • Wiedza z dziedziny psychologii sportu – radzenie sobie ze stresem, koncentracja, pewność siebie itp.

Im szersze spektrum wiedzy i kompetencji posiada high performance coach, tym efektywniej jest w stanie współpracować z zawodnikiem nad jego wszechstronnym rozwojem.

Budowanie relacji opartej na zaufaniu między coachem a zawodnikiem

Kluczowym czynnikiem, od którego zależy powodzenie procesu szkolenia sportowca, jest zbudowanie mocnej relacji opartej na zaufaniu pomiędzy coachem a zawodnikiem.

Aby to osiągnąć, high performance coach powinien:

 • Poznać sytuację życiową zawodnika, jego cele, priorytety i oczekiwania
 • Okazywać zrozumienie dla jego problemów, trudności i obaw
 • Zachęcać do otwartej komunikacji i dyskusji
 • Przedstawiać jasne wytyczne dotyczące procesu szkolenia
 • Być konsekwentnym i dotrzymywać obietnic
 • Dawać motywującą informację zwrotną i doceniać wysiłek
 • Wspierać zawodnika podczas porażek i niepowodzeń

Zbudowanie silnej więzi z coachem pozwala zawodnikowi w pełni zaangażować się w proces szkoleniowy i osiągać zamierzone cele.

Określanie celów treningowych i ich realizacja

Kettlebell w ogniu

Kolejnym ważnym etapem w procesie sportowego high performance coachingu jest szczegółowe określenie celów treningowych adekwatnych do potrzeb i możliwości zawodnika. Powinny one obejmować zarówno cele dotyczące rozwoju siły, wytrzymałości i masy mięśniowej, jak i cele techniczne, taktyczne oraz mentalne.

Cele siłowe i wytrzymałościowe

Do podstawowych celów związanych ze wzrostem siły, wytrzymałości i masy mięśniowej należą między innymi:

 • Wzrost siły maksymalnej w kluczowych dla dyscypliny grupach mięśniowych
 • Poprawa wytrzymałości siłowej
 • Zwiększenie masy mięśniowej poszczególnych partii mięśniowych
 • Poprawa mocy i eksplozywności mięśni w kluczowych dla sportu ruchach

Cele techniczne i koordynacyjne

Równie istotnym obszarem rozwoju są technika i koordynacja ruchowa. Cele w tym zakresie mogą obejmować na przykład:

 • Poprawę prawidłowości i efektywności techniki podnoszenia ciężarów
 • Usprawnienie ruchomości w stawach i elastyczności mięśni
 • Rozwój propriocepcji i równowagi
 • Poprawę koordynacji wzrokowo-ruchowej

Cele taktyczne i mentalne

Ważnym elementem szkolenia są także cele taktyczne i mentalne, takie jak:

 • Opracowanie strategii startowej i taktyki walki z przeciwnikiem
 • Wzrost motywacji, dyscypliny i konsekwencji treningowej
 • Rozwój koncentracji, uwagi, panowania nad stresem
 • Wzmocnienie pewności siebie i wiary we własne możliwości

Wyznaczając treningowe cele dla zawodnika, high performance coach powinien wziąć pod uwagę jego aktualny poziom sportowy, predyspozycje, ograniczenia zdrowotne i dostosować je do realnych możliwości.

Stosując sportowy trening mentalny można zwiększyć potencjał sportowy atletów, dzięki m.in. poprawie umiejętności podejmowania decyzji pod presją, zwiększeniu motywacji, siły woli zawodnika i rozwojowi funkcji kognitywnych.

Planowanie efektywnych mikro, mezo i makrocykli treningowych

Mając sprecyzowane cele, high performance coach może przystąpić do zaplanowania optymalnych cykli treningowych dla zawodnika. W sporcie wyróżniamy cykle treningowe różnej długości:

 • Mikrocykle – najkrótsze, trwające zwykle 1-2 tygodnie
 • Mezocykle – średniej długości – od 2-6 tygodni
 • Makrocykle – najdłuższe – może to być cały sezon startowy lub rok treningowy

Planując mikro, mezo i makrocykle high performance coach dobiera odpowiednie środki i metody treningowe tak, aby w sposób progresywny i falowy rozwijać wszystkie niezbędne zdolności zawodnika, często stosując do tego periodyzację równoległą.

Dobór optymalnych metod i środków treningowych

Dwuboista przygotowuje się do rwania olimpijskiego

Aby osiągnąć założone cele szkoleniowe, należy odpowiednio dobrać metody i środki treningowe, uwzględniając specyfikę danej dyscypliny sportu.

Trening siłowy i wytrzymałościowy

W przypadku sportów siłowych kluczową rolę odgrywa trening siłowy i wytrzymałościowy. Może on obejmować między innymi:

 • Ćwiczenia siłowe z obciążeniami (np. martwy ciąg, przysiad ze sztangą, spacer farmera)
 • Ćwiczenia z ciężarami własnego ciała (pompki na poręczach, flaga, spięcia brzucha)
 • Izolowane ćwiczenia mięśni pomocniczych (biceps, barki, łydki)
 • Trening interwałowy i obwodowy dla zwiększenia parametru pojemności treningowej (ang. training capacity – zdolność do tolerowania wysokiej objętości treningowej)
 • Ćwiczenia plyometryczne i rzuty dla poprawy ekspresji mocy

Technika i koordynacja ruchowa

Aby doskonalić technikę i koordynację ważne są między innymi:

 • Ćwiczenia odtwórcze i korekcyjne
 • Trening zwinności i gibkości
 • Ćwiczenia równowagi
 • Trening propriocepcji
 • Ćwiczenia wzrokowo-ruchowe

Trening mentalny i taktyczny

Rozwój mentalny zawodnika wspierają:

 • Sportowy trening wyobrażeniowy i ideomotoryczny
 • Ćwiczenia koncentracji uwagi
 • Analiza wideo i strategii taktycznych
 • Symulacje startów i walk z przeciwnikiem
 • Np. trening Jacobsona (progresywna relaksacja mięśni) lub trening autogenny Schultza

Regularne stosowanie tych metod treningowych pozwala wszechstronnie rozwijać zdolności zawodnika.

Motywowanie do intensywnej pracy i samodyscypliny

Sportowiec przygotowuje się do treningu kettlebell

Jednym z kluczowych zadań high performance coacha jest motywowanie zawodnika do intensywnej, systematycznej pracy treningowej i rozwijania samodyscypliny. Podtrzymywanie motywacji sportowej jest kluczowe dla rozwinięcia pełni potencjału sportowego, ponieważ zwiększa szanse na to, że zawodnik będzie trzymał się reżimu treningowego i żywieniowego.

Budowanie motywacji wewnętrznej

Aby skutecznie zmotywować sportowca, należy przede wszystkim:

 • Pomóc mu określić ambitne, ale realistyczne cele sportowe
 • Uświadamiać postęp w treningu i zbliżaniu się do celu
 • Pozwolić zawodnikowi samodzielnie docenić każdy własny sukces i wysiłek
 • Zachęcać do rywalizacji ze samym sobą
 • Rozbudzać zainteresowanie dyscypliną i siłą woli

Takie działania budują wewnętrzną motywację opartą na pasji i zaangażowaniu.

Rozwijanie samodyscypliny i konsekwencji w działaniu

Coach powinien też uczyć zawodnika samodyscypliny poprzez:

 • Rozwijanie nawyków regularnych treningów
 • Stopniowanie trudności planu treningowego
 • Zwiększanie obciążeń adekwatnie do rozwoju zawodnika
 • Kontrolę realizacji założonych celów cząstkowych

Dzięki temu zawodnik nabiera cech koniecznych do osiągania sportowej doskonałości.

Wsparcie psychologiczne zawodnika

Głęboko skoncentrowany trójboista siłowy na treningu

Wsparcie psychologiczne odgrywa bardzo ważną rolę w sportach siłowych, szczególnie w kontekście radzenia sobie z dużymi obciążeniami treningowymi.

Redukcja stresu i lęku

Aby zredukować stres i lęk u zawodników, stosuje się między innymi:

 • Techniki relaksacyjne (oddechowe, trening autogenny, relaksacja mięśni, wizualizacja sportowa)
 • Trening przeramowania kognitywnego i pozytywnego myślenia
 • Ćwiczenia uważności typu mindfulness
 • Masaż i zabiegi regenerujące

Koncentracja i uwaga

Poprawiają koncentrację uwagi:

 • Ćwiczenia oddechowe i medytacyjne
 • Szkolenie badawczej uwagi ciała (skanowanie ciała, ang. body scan)
 • Eliminacja czynników rozpraszających
 • Trening przekierowania uwagi

Pokonywanie słabości mentalnych

Aby pokonać własne ograniczenia, high performance coach pomaga:

 • Zidentyfikować i zracjonalizować obawy
 • Stopniowo eksponować na sytuacje trudne
 • Rozwijać poczucie własnej wartości
 • Uczyć techniki autosugestii i automotywacji

Dzięki temu zawodnik zyskuje pewność siebie i odporność psychiczną niezbędną w sporcie.

High performance coaching drogą do sukcesu w sportach siłowych

Muskularny atleta pokazuje mięśnie pleców

Jak pokazała powyższa analiza, kluczem do sukcesu w high performance coachingu sportowców siłowych jest zbudowanie silnej, opartej na zaufaniu relacji pomiędzy coachem a zawodnikiem.

Pozwala ona na kompleksowe wsparcie zawodnika w osiąganiu założonych celów treningowych – nie tylko poprawy wyników sportowych, ale przede wszystkim maksymalizacji jego rozwoju i wykorzystania drzemiącego w nim potencjału.

Praca high performance coacha zawiera zarówno szkolenie motoryczne i fizyczne, jak i rozwój psychologiczny – budowanie motywacji i odporności mentalnej niezbędnych do realizowania założonych celów i pokonywania pojawiających się trudności. Kluczowe jest holistyczne, zindywidualizowane podejście do zawodnika i jego potrzeb.

Dzięki partnerstwu opartemu na zaufaniu, coach może w pełni wspierać sportowca w drodze do perfekcji i pomóc mu wykrzesać maksimum potencjału – zarówno na treningach, jak i podczas zawodów. Jest to fundament, na którym można budować sukces w sporcie siłowym.

Jeżeli jesteś trenerem lub zawodnikiem sportów siłowych i chciałbyś nawiązać współpracę z zakresu high performance coachingu – skontaktuj się ze mną. Pomogę Ci osiągnąć pełnię potencjału sportowego.

Jakie zdolności fizyczne są najważniejsze u zawodników strongman?

Najważniejsze zdolności fizyczne dla zawodników strongman to siła maksymalna, moc eksplozywna, wytrzymałość mięśniowa oraz wydolność tlenowa. Umożliwiają one generowanie dużej siły w szybkim tempie, przez dłuższy czas.

Jak zapobiegać przetrenowaniu i zmniejszyć ryzyko kontuzji w treningu strongman?

Aby zapobiegać przetrenowaniu, stosujemy właściwą periodyzację, zmienność środków treningowych, odpowiednią regenerację (masaż, kąpiele kontrastowe). Zmniejsza to zmęczenie i redukuje stany zapalne, działając jednocześnie odświeżająco na umysł.

Jakie strategie mentalne pomagają atletom siłowym utrzymać motywację podczas intensywnych treningów?

Strategie motywujące obejmują: stawianie celów krótkoterminowych, śledzenie postępów, wsparcie społeczne, rozsądny dobór partnerów treningowych i autorytetów, grywalizację przez mini-zawody oraz wizualizację występów.

Jak zawodnicy trójboju siłowego powinni planować podział treningowy i rozkład sesji w mikrocyklu?

Trójboiści powinni trenować główne ćwiczenia siłowe ze znacznymi obciążeniami na początku tygodnia, gdy są wypoczęci (zakładając, że w weekend odpoczywają). Ćwiczenia pomocnicze można wykonać pod koniec tygodnia.

Jaka jest prawidłowa technika oddechu i napinania mięśni brzucha przy ciężkich przysiadach?

Bracing polega na wdechu do brzucha, ściągnięciu żeber w dół, a następnie pchaniu powietrza na pas treningowy, stawiając tułów w sztywnej pozycji, by wzmocnić stabilizację.

Jak zawodnicy strongman powinni planować strategię żywieniową wspierającą intensywny trening?

Strongmani potrzebują diety wysokokalorycznej, bogatej w białko, węglowodany i zdrowe tłuszcze. Powinni dostarczać najwięcej składników odżywczych w okolicach treningu i jeść kilka mniejszych posiłków w ciągu dnia.

Jak dobrać wyposażenie do domowej siłowni przy ograniczonym budżecie?

Domową siłownię można wyposażyć w: sztangę, dostawianą ławeczkę do wyciskania, gumy oporowe, wyciąg lub bramę, hantle składane oraz klatkę do przysiadów (power rack). Martwy ciąg wykonywać z podłogi, na matach, które chronią podłogę.

Jak często zawodnicy trójboju powinni trenować podstawowe ćwiczenia i jaki zakres obciążeń?

Częstotliwość zależy od poziomu zaawansowania. Początkujący mogą ćwiczyć 2-3 razy w tygodniu, podczas gdy zaawansowani potrzebują więcej dni na regenerację i trenują główne boje raz w tygodniu lub rzadziej.

Dlaczego rozwój siły chwytu jest istotny dla zawodników sportów siłowych i jak ją trenować?

Siła chwytu jest istotna nie tylko w armwrestlingu, ale w każdym sporcie, gdzie trzeba podnosić ciężkie przedmioty. Ponadto silny chwyt zwiększa siłę innych grup mięśniowych poprzez irradiację. Silny chwyt pomaga w trójboju utrzymać sztangę przy martwym ciągu a silne palce pomagają przy kulach i trzymaniu liny oraz Herkulesie w Strongman.

Udostępnij post

Poprzedni Artykuł
High performance coaching w sporcie: Popraw wyniki sportowe!
Następny Artykuł
High performance coaching w biznesie

Zarezerwuj konsultację!

Nowości

Odporność Psychiczna A Zarządzanie Emocjami - Zestresowana kobieta w pracy

Odporność psychiczna a zarządzanie emocjami

Mind Hacking
Życie pełne jest wyzwań i stresujących sytuacji, które mogą negatywnie wpływać na nasze samopoczucie i zdolność do racjonalnego myślenia. W takich momentach kluczowa staje się odporność psychiczna i odporność na…
Medytacja w biznesie pomaga zredukować stres podczas pracy

Medytacja w biznesie

Medytacja
Medytacja i praktyki uważności zyskują coraz większą popularność wśród przedsiębiorców i menedżerów. Regularne sesje medytacyjne pomagają redukować stres, rozwijać inteligencję emocjonalną i kreatywność, co bezpośrednio przekłada się na lepsze zarządzanie…
Motywacja W Pracy - Zmotywowani pracownicy cieszą się

Motywacja w biznesie

Mind Hacking
Motywacja pracowników jest kluczowym czynnikiem decydującym o powodzeniu każdego przedsięwzięcia biznesowego. Zmotywowani pracownicy pracują wydajniej, podejmują ambitniejsze cele i angażują się w rozwój firmy. Dlatego zrozumienie mechanizmów motywacyjnych oraz wdrożenie…